कार्यविधि


Document Archieve
S.N. Title View Download
कृषि तथा पशुप‌न्छी विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७९
1 कृषि तथा पशुप‌न्छी विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७९ View Download
2 मौरी विकास प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन विधि, २०७७ View Download
3 कृषि उपजको बजारिकरण तथा बजार प्रवर्द्धन कार्य सञ्चालन विधि, २०७७ View Download
4 कृषि क्याम्पसको सहकार्यमा कृषि प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन विधि, २०७७ View Download
5 पुष्प व्यवसायी संघको सहकार्यमा पुष्प विकास प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन विधी, २०७७ View Download