प्रकाशन तथा अभीलेख


Document Archieve
S.N. Title View Download
1 कृषि तथ्याङ्क पुस्तिका २०७५/७६ View Download
2 प्रदेशका लागि प्रमुख कार्य सम्पादन सूचकहरु (प्रभाव रअसर तह) View Download
3 प्रदेश नं. ५ भित्रका स्थानिय तह र प्रदेशमा कार्यरत कृषि प्राविधिकहरुको विवरण View Download
4 पशुपंछी तथा मत्स्य तथ्याकं तथा बार्षिक पुस्तिका View Download
5 आ.व. २०७६-७७ को एकमुष्ठ वित्तिय प्रगति सारांश View Download