कार्यविधि


Document Archieve
S.N. Title View Download
1 मौरी विकास प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन विधि, २०७७ View Download
2 कृषि उपजको बजारिकरण तथा बजार प्रवर्द्धन कार्य सञ्चालन विधि, २०७७ View Download
3 कृषि क्याम्पसको सहकार्यमा कृषि प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन विधि, २०७७ View Download
4 पुष्प व्यवसायी संघको सहकार्यमा पुष्प विकास प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन विधी, २०७७ View Download
5 कृषकसंग कृषि विद्यार्थी कार्यक्रम सञ्चालन प्रकृया, २०७६ View Download