नयाँ जानकारी / सूचना


Document Archieve
S.N. Title View Download
कार्यविधि View More
आ.व.०७७।०७८मा कृषि ज्ञान केन्द्र कपिलवस्तुबाट अनुदान प्राप्त गर्ने अनुदानग्राहीहरुको बिबरण View More
जिल्लास्तर कृषि विकास कार्यक्रम संचालन विधि-२०७८ View More
बीउ भण्डारण गृह (बीउ वैंक) स्थापना तथा सुधार कार्यक्रमका आवश्यक फर्मेट View More
कष्टम हायरिङ्ग सेन्टर निर्माण तथा सञ्‍चालनका लागि अनुदान कार्यक्रमको आवश्यक फर्मेटहरु View More
आरन व्यवस्थापन अनुदान आवश्यक फर्मेटहरु View More
कृषि उपज ग्रेडिङ्ग, प्याकेजिङ्ग तथा लेबलिङको लागि अनुदान सहयोग कार्यक्रमको आवश्यक फर्मेट View More
कृषि विकास निर्देशनालय, रुपन्देहीको २०७६/१०/०७ मा प्रकाशित सुचना View More
कृषि उपजमा ग्रेडिङ्ग, प्याकेजिङ्ग र लेब्लिङ्ग कार्यक्रमको लागि आवश्यक फर्मेट View More
च्याउ ग्राम स्थापना कार्यक्रम सम्बन्धी आवश्यक फर्मेट View More
प्रोटेक्टेड हटिकल्चर प्रवर्द्धन कार्यक्रम सम्बन्धी आवश्यक फर्मेटहरु View More
कृषि ज्ञान केन्द्र दाङ्गको मिसन कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वानको सुचना View More
कृषि ज्ञान केन्द्र दाङ्गको कृषि विकास कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वानको सुचना View More
कृषि ज्ञान केन्द्र दाङ्गको पकेट ब्लकको प्रस्तावना आह्वानको सूचना View More
शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना View More
च्याउ विउ उत्पादन कार्यक्रमको नतिजा प्रकासन बारे View More
मौरी विकास कार्यक्रमको नतिजा प्रकासन बारे View More
पुष्प विकास सहयोग कार्यक्रम २०७५ को नतिजा View More
प्रिसिजन तथा प्रोटेक्टेड हर्टिकल्चर प्रबिधी बिस्तार कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविदी View More
सूचनाको हक सम्बन्धी एन २०६४ को दफा ५ (३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरीएको विवरण View More
अनुदान/सहयोग कार्यक्रमहरुमा प्रस्ताव आह्वान गरिएको सूचना View More
कृषि प्राविधिकधारका विद्यालयमा सहयोग कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव पेश गर्नका लागि आवश्यक जानकारीहरु View More
उत्कृष्ट कृषकलाई सम्मान पुरस्कारका लागि आवेदन दिने कृषकहरुका लागि न्युनत्तम मापदण्ड, निवेदनको ढाँचा र निवेदनसंग भर्नुपर्ने विवरणको ढाँचा View More
बहुउपयोगी चिउरी, कल्की तथा नीम विरुवा रोपण अभियान कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव गर्न संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरु र कार्ययोजनाको ढाँचा View More
आकश्मिक वाली संरक्षण कार्यविधि View More
कार्यविधि View More
पुष्प विकास कार्यक्रम सहयोग कार्यक्रमको लागि आवश्यक कागजात र फर्मेट View More
च्याउको वीउ उत्पादन कार्यक्रमको लागि आवश्यक कागजात र फर्मेट View More
गोब्रे च्याउ उत्पादनका लागि कम्पोष्ट मल बनाउने यन्त्र सहयोग कार्यक्रमको लागि आवश्यक कागजात र फर्मेट View More
प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना View More
प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना -१ View More
मौरी विकास कार्यक्रमको कार्यबिधी View More
मौरी विकास कार्यक्रमको लागि आवश्यक कागजात र अनुसुची View More
मौरी विकास कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हानबारे थप जानकारी View More
मौरी विकास कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हानको सूचना View More
प्राविधिकधारका बिद्यालयका सहयोग कार्यक्रम पु:न सुचना View More
गोब्रे च्याउ बनाउने यन्त्र सहयोग कार्यक्रमको प्रश्ताव स्वीकृती सम्बन्धी सूचना View More