सेवा करारमा कृषि तथा पशु सेवा प्राविधिकहरुको दरखास्त स्वीकृत नामावली (कृषि ज्ञान केन्द्र कपिलवस्तु)


Click Here to open next link

 

 

 

 

 

 

 

 

नायव पशु सेवा  प्राविधक (कृषि ज्ञान केन्द्र, कपिलबस्तुमा दर्ता भएका)
क्र.स. रो नं नाम थर  लिङ्ग जन्म मिति ठेगाना बाबुको नाम थर बाजेको नाम थर सम्पर्क नं कैफियत
1 V011001 विमला पोख्रेल म. 2058।5।27 शिवराज -3  गोविन्द पोख्रेल छविलाल पोख्रेल 9827568886  
2 V011002 मनिषा गौतम म. 2060।2।15 शिवराज -4 राम प्रसाद गौतम टुक लाल गौतम 9812935476  
3 V011003 पुष्कर थारु पु. 2056।04।28 बुद्धभूमि भिखु थारु पुल्लह थारु 9866156459  
4 V011004 सूमिता सूनार म. 2038।12।14 शिवराज-5 गणेश बहादुर सुनार अमृत सुनार 9847228376  
5 V011005 अक्षय थारु पु. 2053।01।21 बुद्धभूमि -4 भक्षुन थारु खुशिहाल थारु 9867528251  
6 V011006 अजय प्रसाद बनिया पु. 2054।06।05 यशोधरा-3 सुगेन्द्र प्रसाद बनिया अदालत बनिया 9811561420  
7 V011007 श्याम सुन्दर मुराउ पु. 2057।12।24 यशोधरा-4 गोपाल प्रसाद मुराउ सहज राम मुराउ 9841098574  
8 V011008 पारसमनि भुसाल पु. 2056।02।10 बुद्धभूमि-1 धर्मराज भुसाल दुर्गा प्रसाद भुसाल 9816451179  
9 V011009 अनिल कुर्मी पु. 2058।12।04 महाराजगंज-6 राम चन्द्र कुर्मी बडक्कन कुर्मी 9819480857  
10 V011010 जटा शंकर यादव पु. 2047।1।17 कृष्णनगर-8 शिव पुजन अहिर तिलक राम अहिर 9827444893  
11 V011011 निर्मला खनाल म. 2055।08।14 बाणगंगा-8 निमानन्द खनाल पृर्थु नारायण खनाल 9869852665  
12 V011012 जग प्रसाद यादव पु. 2055।03।25 कृष्णनगर-8 जगदिश प्रसाद यादव तिलक राम यादव 9824485340  
13 V011013 राधेश्याम चौधरी पु. 2055।10।15 कृष्णनगर-11 राममुरत चौधरी जगदिश प्रसाद चौधरी 9817417706  
14 V011014 अरिन्सा वली म. 2060।02।23 शिवराज-5 चन्द्र बहादुर वली भक्त्त बहादुर वली 9821472333  
15 V011015 पंकज गुप्त्ता अग्रहरी पु. 2057।07।02 यशोधरा-5 राम सुरेश अग्रहरी चित लाल अग्रहरी 9821952733  
16 V011016 रोमन थारु चौधरी पु. 2056।07।21 शिवराज-1 मनिराम चौधरी सुकई थारु 9869479620  
17 V011017 मनिश पौडेल पु. 2056।03।06 शिवराज-5 नारायण प्रसाद पौडेल ज्ञान प्रसाद पौडेल 9867374690  
18 V011018 अशोक कुमार थारु पु. 2052।10।25 शिवराज-1 चेचे थारु हेडे थारु 9828013587  
19 V011019 दिलिप कुमार यादव पु. 2052।09।10 शुद्धोदन-5 हरिलाल अहिर बेचन अहिर 9807413183  
20 V011020 जगत राम थारु पु. 2054।06।14 शिवराज-1 दयाराम थारु हिनु थारु 9867311951  
21 V011021 तिलक डाँगी पु. 2058।04।29 चौ.न.पा.-12 रुकुम दलजिते डाँगी महाविर डाँगी 9868271788  
22 V011022 चन्द्र बहादुर वली पु. 2054।04।11 चौ.न.पा.-11 रुकुम रगे वली खरु वली 9844988058  
23 V011023 बिन्दु बस्नेत म. 2058।03।11 झिमरुक-7 प्यूठान खिम बहादुर बस्नेत क्षेत्री खडक बहादुर बस्नेत क्षेत्री 9866202159  
24 V011024 निश्चल वि.क म. 2057।06।10 शिवराज-9 शंकर वि.क. चक्र बादुर सुनार 9842935495  
25 V011025 हिमाल गैरे पु. 2059।12।13 शिवराज-5 शिव गैरे धनेश्वर गैरे 9842323556  
26 V011026 मनिश गैरे म. 2054।06।02 शिवराज-1 पुरन प्रसाद गैरे कुश्माखर गैरे 9867004344  
27 V011027 यूवा गैरे म. 2055।11।26 शिव राज-5 विष्णु प्रसाद गैरे शेष कान्त प्रसाद गैरे 9867374827  
28 V011028 होम नाथ भण्डारी पु. 2053।02।01 दिकुरपोखरी-4 कस्की रामजी भण्डारी न्नद लाल भण्डारी 9869082410  
29 V011029 अर्जुन थारु पु. 2049।01।12 बाणगंगा-1 नोने थारु टिहुल थारु 9815431787  
30 V011030 बसन्त चौधरी पु. 2052।11।20 बाणगंगा-5 जय करण चौधरी राम नारायण थारु 9867166091  
31 V011031 विरेन्द्र यादव पु. 2054।03।29 क.व.न.पा.-4 राम चन्द्र अहिर सोमई अहिर 9824493635  
32 V011032 विकास एम.सी. पु. 2057।05।31 शिवराज-1 रोसन यम.सी. नर बहादुर महतरा 9867566816  
33 V011033 मनिश कुमार चौधरी पु. 2056।03।06 महाराजगंज-6 रमेश कुमार चौधरी काशीराम चौधरी 9806921588  
34 V011034 विकास खत्री पु. 2049।04।27 बाणगंगा-8 राम बहादुर खत्री नरिश्वर खत्री 9749748205  
35 V011035 उमेश प्रसाद यादव पु. 2059।12।7 विजयनगर-1 शिव कुमार यादव गंगाराम यादव 9825412203  
36 V011036 विशाल थारु पु. 2058।05।15 शिवराज-1 जनजिरे थारु बन्धु थारु 9821908934  
37 V011037 टेक राज पराजुली पु. 2058।03।22 बाणगंगा न.पा.-8 कृष्ण प्रसाद पराजुली चिन्तामणी पराजुली 9847559436  
38 V011038 शिव पुजन यादव पु. 2057/07।08 शिवराज-2 टिर्रे अहिर कल्लु अहिर 9826480750  
39 V011039 मनोज कुमार बरई पु. 2051।11।10 मायादेवी-3 कृष्ण मुरारी बरई शिव पुजन बरई 9811504040  
40 V011040 ओम प्रकाश सहानी पु. 2045।05।08 यशोधरा-4 न्नद किशोर चाई रनजित चाई 9814441793  
41 V011041 हरिद्धार यादव पु. 2048।11।27 यशोधरा-5 उदयराज यादव जग्गु अहिर 9814448833  
42 V011042 रनजित थारु पु. 2059।06।06 शिवराज-3 राम दुलारे थारु धुल्हई थारु 9826474242  
43 V011043 भूमिका पुन म. 2059।06।06 शिवराज-1 विर बहादुर पुन रणे पुन 9827494894  
44 V011044 विक्रम पाँसी पु. 2057।04।10 कृष्णनगर-12 मथुरा प्रसाद पाँसी रामछविले पाँसी 9811547000  
45 V011045 सन्दीप कुमार बढई पु. 2058।08।10 विजयनगर-7 शिव बहादुर बढई हरिराम बढई 9821423795  
46 V011046 विरेन्द्र कुमार कुर्मी पु. 2053।04।19 विजयनगर-५ गोमती कुर्मी दरवारी कुर्मी 9812939391  
47 V011047 विषप खडका पु. 2056।08।21 शिवराज-1 शंकर बहादुर खडका बसन्त बहादुर खडका 9841616300  
48 V011048 ज्योति पाण्डे म. 2059।11।03 शिवराज-5 बेद प्रसाद पाण्डे केशव प्रसाद पाण्डे 9824463166  
49 V011049 शर्मिला सेन ओली म. 2057।07।17 शिवराज-5 तुलसी बहादुर वली हर्क बहादुर वली 9827502823  
50 V011050 शिलास पुन पु. 2058।02।16 शिवराज-1 दान बहादुर पुन अमर बहादुर पुन 987469078  
51 V011051 गिता थापा मगर म. 2055।05।06 शिवराज-१ ओम बहादुर थापा भरत बहादुर थापा 9867928637  
52 V011052 कपिल पोख्रेल पु. 2057।02।22 बाणगंगा-8 शिव लाल पोख्रेल कुलान्नद पोख्रेल 9849109926  
53 V011053 ददिराम पौडेल पु. 2048।06।17 बाणगंगा-9 देविराम पौडेल गोविन्द प्रसाद पौडेल 9847412390  
54 V011054 दिपक आचार्य पु. 2048।04।11 क.व.न.पा.-9 बुद्धिराम आचार्य चन्द्रमणि आचार्य 9867905099  
55 V011055 पदम बहादुर राना पु. 2059।02।10 रिब्दीकोट-1 पाल्पा जंग बहादुर राना लाल बहादुर राना 9869469120  
56 V011056 रविन्द्र सापकोटा पु. 2054।02।21 बुद्धभूमि-3  प्रेम लाल सापकोटा रुकलाल सापकोटा 9861217465  
57 V011057 विक्रम थारु पु. 2052।11।01 शिवराज-2 लोहरु थारु भिखु थारु 9811532629  
58 V011058 केसर महतरा क्षेत्री पु. 2049।11।29 शिवराज-1 नर बहादुर महतरा रुमान सिंह 9844729098  
59 V011059 विष्णु प्रसाद घिमिरे पु. 2053।08।20 पटौती-3 अ.खा. बेद प्रसाद घिमिरे भमदनी घिमिरे 9847000504  
60 V011060 विनोद खानाल पु. 2053।12।30 बा.न.पा.-6 कृष्ण प्रसाद खानल हरिलाल खनाल 9844716376  
61 V011061 अजय कुमार यादव पु. 2054।05।18 शिवराज-6 ओम प्रकास अहिर शिवरतन अहिर 9824411358  
62 V011062 अनिल कुमार प्रजापती पु. 2057।01।01 कृष्णनगर -12 सिताराम कोहाँर बरसाती कोहाँर 9821585934  
63 V011063 कृष्ण प्रसाद शर्मा पु. 2048।05।17 बाणगंगा-11 टिकाराम शर्मा तुलसी राम शर्मा 9847160800  
64 V011064 शालिक राम बेलबासे पु. 2053।10।15 बाणग्गा-6 श्रीराम बेल्वासे उमान्नद बेल्वासे 9857051937  
65 V011065 दुर्गेश कुमार चौधरी पु. 2054।05।20 मायादेवी गा.पा.-7 न्नद किसोर कुर्मी देविछिन कुर्मी 9812981777  
66 V011066 गिरीराज घिमिरे पु. 2056।07।23 बाणगंगा-7 हुमानाथ घिमिरे राम प्रसाद घिमिरे 9867387060  
67 V011067 माधव प्रसाद आचार्य पु. 2039।12।26 शिवराज-3 चुरामणी आचार्य नाम देव आचार्य 9847010244  
68 V011068 बसन्द प्रसाद सुवेदी पु. 2052।04।22 बुद्धभूमि-5 जगेश्वर सुवेदी डिलाराम सुवेदी 9847452151  
69 V011069 भक्तीराम थारु पु. 2047।02।15 बाणगंगा-5 लाठे थारु भिखु थारु 9742323235  
70 V011070 मो.बेलाल अहमद पु. 2058।10।10 सडसी-3 महोतरी अब्दुल मनान अन्सारी मो. ईदिस अन्सारी 9807815530  
71 V011071 धन्नजय कुमार चौधरी पु. 2052।03।05 शुद्धोदन-6  जनार्दन प्रसाद चौधरी राम सुरथ चौधरी 9817569100  
72 V011072 निसार अहमद साह पु. 2057।10।15 शिवराज-10 रामसद अलि मियाँ डवाहोम मियाँ 9814431835  
73 V011073 रविना गैरे म. 2056।05।06 शिवरा-2 रुक्मागत गैरे खगेश्वर गैरे 9841134253  
74 V011074 यज्ञ बहादुर वली पु. 2056।03।13 त्रिवेणी -10 रुकुम अवालसी वली उखिर वली 9847840609  
75 V011075 पुर्ण बहादुर वली पु. 2056।11।01 त्रिवेणी -7 रुकुम पदमो वली अमर सिंह वली 9822802858  
76 V011076 केशव खनाल पु. 2054।01।28 शिवराज-5 हिमकान्त खनाल बुद्धिराम खनाल 9867100295  
77 V011077 दिपा खनाल पु. 2055।05।05 शिवराज-1 हिमकान्त खनाल बुद्धिराम खनाल 9867447478  
78 V011078 आकास थापा मगर पु. 2057।12।19 बर्दिवास-3 महोत्तरी गंगा बहादुर थापा वल बहादुर थापा मगर 9840856739  
79 V011079 गणेश विश्वकर्मा पु. 2058।04।15 बर्दिवास-3 महोत्तरी वल बहादुर विश्वकर्मा समर बहादुर विश्वकर्मा 9866496403  
80 V011080 सुरेन्द्र कुमार यादव पु. 2055।01।06 लक्षुमनिया -1 धनुषा धनेश्वर यादव खैका यादव 980867944  
81 V011081 चन्द्र प्रकास विश्वकर्मा पु. 2052।01।01 क.व.न.पा.-10 हरिराम लोहार त्रिवेणी लोहार 9816466612  
82 V011082 गणेश पौडेल पु. 2051।07।27 बुद्धभूमि-1 बेदु प्रसाद उपाध्याय अङ्गम लाल उपाध्याय 98231619303  
83 V011083 सीमा थारु म. 2048।04।14 बुद्धभूमि-4 रामदेव थारु चायरी थारु 9804492615  
84 V011084 प्रधुम्न थारु पु. 2058।08।09 निग्लीहवा-3 लक्ष्मिन थारु देवी थारु 9846891280  
85 V011085 अमर बुढा मगर पु. 2052।05।02 शिवराज-1 चन्द्र बहादुर वुढा तिर्थ बहादुर बुढा मगर 9867325370  
86 V011086 आशुतोष थापा मगर पु. 2059।06।17 शिवराज-1 गोपाल थापा मगर चन्द्र बहादुर थापा मगर 9821583848  
87 V011087 गोरख नाथ थारु पु. 2053।04।09 बुद्धभूमि-9 राम किसुन थारु बुधई थारु 9867049818  
88 V011088 धर्म राज घिमिरे पु. 2057।11।07 बुद्धभूमि-10 हरि प्रसाद घिमिरे जिवनाथ उपाध्याय 9867357098  
89 V011089 अजय कुमार कुर्मी पु. 2057।11।10 महाराजगंज-2 जोखु कुर्मी   9800734759  
90 V011090 सुनिता थारु म. 2048।12।3 बाणगंगा-3 असारे थारु रोणही थारु 9867023627  
91 V011091 पावेल सींह चौधरी पु. 2056।03।23 महाराजगंज-5 शिव नारायण कुर्मी वृजा कुर्मी 9856455623  
92 V011092 आदर्श कुमार श्रीवास्तव  पु. 2051।07।29 कृष्णनगर-5 लालता प्रसाद श्रीवास्तव गोमती लाल श्रीवास्तव 9867910666  
93 V011093 श्रमिला वि.क. म. 2051।09।29 बुद्धभूमि-1 लोकेन्द्र बहादुर वि.क. हिरा बहादुर वि.क. 9844744573  
94 V011094 विकास यादव पु. 2058।01।12 क.व.न.पा.-6 प्रभु दयाल यादव राम चन्द्र अहिर 9825425744  
95 V011095 लोक नाथ ढकाल पु. 2049।08।16 बाणगंगा-7 सेम कुमार ढकाल मित्र लाल ढकाल 9821910343  
96 V011096 दिपक बुढाथोकी पु. 2055।02।02 कुमरोज -4 सल्यान खगेन्द्र बुढाथवकी हुमे बुढाथोकी 9864982362  
97 V011097 कृष्ण प्रसाद भुसाल पु. 2044।02।19 बुद्धभूमि-1 तिलक राम भुसाल ठगीराम भुसाल 9748842495  
98 V011098 निसा थारु म. 2057।07।23 विजयनगर-2 ईन्द्रेश थारु चेचे थारु 9816438000  
99 V011099 पंख बहादुर सहकारी पु. 2058।12।10 नरहरी नाथ-5 कालीकोट बल बहादुर सहकारी   9848391789  
100 V011100 लोकेन्द्र बहदुर बुढा पु. 2055।10।18 नरहरी नाथ-4 कालीकोट बलरुप बुढा   9849350711  
101 V011101 गणेश नाथ  पु. 2054।03।10 नरहरी नाथ-८ कालीकोट गोपीलाल नाथ   9864796482  
102 V011102 कल्पना पौडेल गैरे पु. 2050।07।01 बुद्धभूमि-3  जेनलाल गैरे पुनाराम पौडेल 9847295631  
103 V011103 कमला पौडेल पु. 2038।01।15 बाणगंगा-6  रेसमी राज अर्याल चन्द्र मणी अर्याल 9847283902  
104 V011104 शान्ती कुमारी बोगटी म. 2056।10।04 रुप्सा-6 कालीकोट जन सहकारी गङ्गजे सहकारी 9864959475  
105 V011105 विरेन्द्र प्रसाद चौधरी पु. 2055।05।15 मायादेवी-7  रामबिनोग कुर्मी देविदिन कुर्मी 9811551103  
106 V011106 कविन्द्र यादव पु. 2055।03।12 बुद्धभूमि-10 खुशरयाल अहिर रामलौटन अहिर 9847013830  
107 V011107 घनश्याम मौर्या पु. 2053।04।02 मायादेवी-1 हरिहर प्रसाद मुराउ रानयन मुराउ 9817565384  
108 V011108 अर्जुन यादव पु. 2054।02।15 शिवराज-3 साधु यादव निरहु यादव 9811424518  
109 V011109 मदन प्रसाद भुसाल पु. 2040।03।03 बुद्धभूमि-1 तिलक राम भूसाल ठगीराम भूसाल 9804428148  
110 V011110 टुक राज थारु पु. 2051।01।05 बुद्धभूमि झिनकन थारु झिङ्गुर थारु 9803457536  
111 V011111 दिलिप कुमार कुर्मी पु. 2041।05।01 महाराजगज-6 बालगोविन्द कुर्मी भुन्ना लाल कुर्मी 9807510139  
112 V011112 जगदिश थारु पु. 2053।09।04 क.व.न.पा.10 बलदिने थारु शोहल थारु 9845803316  
113 V011113 नरेन्द्र कुमार चोधरी पु. 2054।09।21 महाराजगंज 10 अरुण कुमार चौधरी विजय कुमार चौधरी 9827535428  
114 V011114 गंगाराम थारु पु. 2053।07।05 बाणगंगा-4 सागुवा चौधरी  विफई थारु 9814226609  
115 V011115 किरण गौतम पु. 2057।09।24 चन्द्रपुर-3 रौतहट शंख प्रसाद गौतम झलक प्रसाद गौतम 9863724144  
116 V011116 अर्जुन बराल पु. 2056।10।03 शिवराज-1 पारस मणि बराल चिन्तामणी बराल 9854400512  
117 V011117 अमर नाथ ठाकुर पु. 2060।03।07 विजयनगर-3 प्रमोद हरी नाउ झुलान नाउ 9821457828  
118 V011118 प्रमोद चौधरी पु. 2054।04।10 बुद्धभूमि-8 विश्वनाथ चौधरी रामदेव चौधरी 9812971460  
119 V011119 आशिष यादव पु. 2055।01।01 कृष्णनगर-8 बैजनाथ अहिर निवर अहिर 9825426110  
120 V011120 विपिन पोख्रेल पु. 2050।08।16 बाणगंगा-4 गोविन्द प्रसाद पोख्रेल चुरामणी पोख्रेल 9847423089  
121 V011121 अनुसा के.सी. म. 2058।09।17 शिवराज-3 छन्द बहादुर के.सी निम बहादुर के.सी. 9847419220  
122 V011122 श्रीजना चौधरी म. 2054।05।08 शिवराज-10 विचारीलाल चौधरी रामरतन कुर्मी 9807589671  
123 V011123 ईरफान अहमद खान पु. 2056।05।15 मायादेवी-1 महिबुल्लाह मु. अमिन मु. 9824448748  
124 V011124 कु. सम्झना कुर्मी म. 2057।10।01 शिवराज-10 विचारी लाल कुर्मी राम रतन कुर्मी 9827523463  
125 V011125 ऋषिकेश वि.क. पु. 2046।11।12 शिवराज-3 राम बहादुर वि.क. ओम बहादुर वि.क. 9857066965  
126 V011126 दिप कुमार साह पु. 2055।06।28 मिर्चैया-1 सिरहा रामशिस साह सुबन्ध साह 9825756705  
127 V011127 नारायण प्रसाद पौडेल पु. 2040।11।18 क.व.न.पा.-9 यमलाल उपाध्याय सुमन्त उपाध्याय 9847052966  
128 V011128 रोहित यादव पु. 2053/10।10 यशोधरा-4 रामु अहिर रामचन्द्र अहिर 9863292026  
129 V011129 उमेश यादव पु. 2057।08।27 मर्चवारी-4 रुपन्देही खदेरु यादव सिताराम यादव 9826433609  
130 V011130 केशरीन्नद चौधरी पु. 2056।11।29 महाराजगंज-6 कमलेश प्रसाद कुर्मी रामभरोसे कुर्मी 9814497892  
131 V011131 जिवन घिमिरे पु. 2059।04।08 बाणगंगा-1 देविलाल घिमिरे डिलाराम घिमिरे 9867588305  
132 V011132 विन्दु भुसाल म. 2041।02।08 बाणगंगा-11 धर्म बहादुर  कृष्ण 9847062615  
133 V011133 जिवन पुन पु. 2059।09।19 आठविसकोट-14 रुकुम तिलक बहादुर परे पून 9824532679  
134 V011134 पूजा खडका म. 2057।11।08 भुमिकास्थान -9 अ.खा. खुम बहादुर खडका रुद्र बहादुर खडका 9867397714  
135 V011135 शुष्मा भण्डारी म. 2054।11।16 शिवराज-2 ऋषिराम  टोक नाथ 9847045850  
136 V011136 टिकाराम आचार्य पु. 2053।05।28 बुद्धभूमि-10 बेदनाथ हरि प्रसाद 9845692074  
137 V011137 सुरेन्द्र प्रसाद चौधरी पु. 2053।04।१6 शिवराज-1 महाबिर चौधरी धानु थारु 9869136159  
138 V011138 मिरा के.सी. म. 2041।12।04 बाणगंगा-4 गणेश बहादुर खत्री रेम बहादुर खत्री 9868202280  
निर्देशनालयमा दर्ता भएका
1 V111001 विजय भूसाल पु.   सन्धिखर्क अर्घाखाची     9847130912  
2 V111002 प्रमोद कुमार अधिकारी पु.   सर्लाही     9813813296  
3 V111003 विपीन साह पु.   गढीमाई रौतहट     9811124143  
4 V111004 कृष्ण साह पु.   रौतहट     9802998620  
5 V111005 प्रदिप कुमार साह पु.   महोत्तरी     980082328  
6 V111006 सूनिल कुमार साह पु.   महोतरी     9801674885  
7 V111007 चन्दन साह पु.   धनुषा     9816802367  
8 V111008 धिरन कुमार साह पु.   महोतरी     9817628816  
9 V111009 चन्द्रकान्त मिश्र पु.   रौतहट     9845000664  
10 V111010 अमर जित भण्डारी पु.   महोतरी     9816877466  
11 V111011  दिनेश शर्मा पु.   रुकुम पश्चिम     9866085951  
12 V111012 जय कुमार यादव पु.   महोतरी     9817658325  
13 V111013 योगेन्द्र साह पु.   महोतरी     9807629017  
14 V111014 रेमन्त वि.क. पु.   सल्यान     9814577328  
15 V111015 विजय कुमार साह पु.   महोत्तरी     9807841348  
16 V111016 अरविन्द प्रसाद पु.   पर्सा     9825247734  
17 V111017 लोकेन्द्र देवकोटा पु.   सल्यान     9866221001  
18 V111018  तुलसा रोकाया म.   सल्यान     9849850846  
19 V111019 अवध लाल राम हरिजन पु.   रौतहट     9845254029  
20 V111020 अनुप पन्थी पु.   सन्धिखर्क-3 अर्घाखाची     9844717895  
21 V111021 दिपा वली म.   रुकुम पश्चिम     9849859843  
22 V111022 अन्जना पन्थी म.   सन्धिखर्क-3 अर्घाखाची     9867473149  
23 V111023 राम जिवन सहानी पु.   रौतहट     9826271805  
24 V111024 ओम कृष्ण प्रसाद पटेल पु.   रौतहट     9840857518  
25 V111025 विवेक कुमार ठाकुर पु.   रौतहट     9845859192  
26 V111026 शुसिल फुयाल पु.   दोलखा     9840757042  
27 V111027 दिपा के.सी म.   दोलखा     9863935808  
28 V111028 नेत्र बहादुर वि.क. पु.   बुद्धभूमि-9     9844961657  
29 V111029 विपीन कमार कुशवाह पु.   माधवनारायण न.पा.-8     9865515525  
30 V111030 अनिल पाण्डे पु.   छत्रदेव-7     9847017800  
31 V111031 श्रृष्टी अधिकारी म.   कपिलवस्तु     9847146463  
32 V111032 प्रविन कुमार यादव पु.   सर्लाही     9746843439  

डा.रवीन्द्र नाथ चौबे

डा.रवीन्द्र नाथ चौबे

कार्यालय प्रमुख

चन्द्र प्रकाश गुप्ता

चन्द्र प्रकाश गुप्ता

सूचना अधिकारी